نوه های بزرگوار شهید درفشی در شب یلدای فاطمی در غیاب پدربزرگ عزیز – 1400/09/30