خصوصیات اخلاقی شهید lمحمد حسین درفشی :

داشتن اخلاص در کارها طوری که فقط هدف از انجام کارهایش خداوند بود و دوست نداشت کسی از مستحبات او آگاهی یابد.

بعد از شهادت شهید درفشی تازه متوجه شدیم آنقدر برای رزمندگان و ایثارگران خون اهداء نموده بود که هلال احمر برای ایشان کارت تقدیر اهداء خون صادر کرده بود.

این شهید عالیقدر دارای توفیقات فراوان بود از آن جمله، تشرف به حج در سنوات 1363-1365 سه سال به طور مکرر به سمت ناظر کاروان.