نوادگان محترم شهید محمد حسین درفشی در سال اول ابتدایی فروردین 1397

1397/09/01

نوادگان محترم شهید محمد حسین درفشی در سال اول ابتدایی، در هنگام آموزش حرف (ح) مادرشان حلوا می پزد و روی آنرا با حرف (ح) تزیین می نماید.

 

نوه دختری شهید تسنیم خانم هنگام پذیرایی دانش آموزان با حلوا.

حسین آقا نوه دیگر شهید در حال اجرای مسابقات قرآن داش آموزی.