خاطرات دکتر مسعود مکارچیان با شهید درفشی

- دوست و همرزم شهید حاج محمدحسین درفشی

- عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا