معرفی کتاب تفسیر برگزیده موضوعی و مصور قرآن مجید در شبکه بین المللی قرآن با حضور نوادگان خردسال شهید درفشی