اولین کنگره شهدای حقوقدان غرب کشور – کرمانشاه 1401

 

فیلم اولین کنگره شهدای حقوقدان غرب کشور –  کرمانشاه 1401و همچنین گرامیداشت یاد و خاطر شهید محمد حسین درفشی از همدان